Solo Concerto with Virtuoso Trombone Ensemble

09.09.2018 - 2PM
Seoul, Korea | World Tour 2018

Fly or Die - Gilles Rocha & Special - Pierre Gabaye; with Virtuoso Trombone Ensemble